جدیدالورود


شمارهعنوانتاریخ صدور
ثبت نام دانشجویان جدیدالورود کارشناسی ارشد 97-98 1397/7/2
اطلاعیه جهت دانشجویان پزشکی جدیدالورود 1397/6/24
اطلاعیه دانشجویان جدیدالورود متقاضی خوابگاه 1397/6/24
اطلاعيه ثبت نام حضوری دانشجويان جديدالورود سال 97-98 دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 1397/6/21
اطلاعيه ثبت نام اینترنتی دانشجويان جديدالورود سال 97-98 دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 1397/6/21
ثبت نام غیرحضوری دانشجويان جديدالورود کارشناسی ناپیوسته سال تحصیلی 97-98 1397/6/18
ثبت نام تکمیل ظرفیت دانشجویان جدیدالورود کارشناسی ارشد سال 1396 1396/8/8
قابل توجه دانشجویان جدیدالورود کارشناسی ارشد سال تحصیلی 97-96 1396/7/5
قابل توجه دانشجویان جدیدالورود کارشناسی ناپیوسته سال تحصیلی 97-96 1396/7/1
اطلاعیه ثبت نام دانشجویان جدیدالورود سال تحصیلی 97-1396 1396/6/25
اطلاعیه ثبت نام خوابگاه دانشجویان جدید الورود سال تحصیلی 97-1396 1396/6/25
اطلاعیه ثبت نام حضوری دانشجويان جديدالورود سال 97-96 دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 1396/6/25
اطلاعيه ثبت نام اینترنتی دانشجويان جديدالورود سال 97-96 دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 1396/6/25
بیمه حوادث دانشجویان ورودی نیمسال اول و دوم 1395 1395/10/7
اطلاعيه پذيرش و ثب‌نام دانشجويان جديدالورود سال 96-95 دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 1395/7/1
اطلاعيه پذيرش و ثبت نام دانشجويان جديدالورودکارشناسی ناپيوسته سال 96-95 دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 1395/6/31
اطلاعيه پذيرش و ثبت نام دانشجويان جديدالورود کارشناسی ارشد سال 96-95 دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 1395/6/15
اطلاعيه پذيرش و ثبت‌نام دانشجويان جديدالورود کارشناسی ناپيوسته سال 95-94 دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 1394/6/30
ثبت نام دانشجویان جدیدالورود سال تحصیلی 95-94 ورودی مهرماه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 1394/6/18
برنامه زمان‌بندی ثبت‌نام دانشجویان جدیدالورود سال تحصیلی 94-93 ورودی مهرماه 1393/6/18
 
< >