آگهی مناقصه پروژه احداث 6 واحدي پزشکان متخصص بیمارستان امام خمینی(ره) کنگان

1398/6/10 0:0

آگهي مناقصه عمومی (2098000383000028)

نظر به اينكه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر در نظر دارد مناقصه پروژه احداث 6 واحدي پزشکان متخصص بیمارستان امام خمینی(ره) کنگان را برگزار  نمايد . لذا از كليه پيمانكاران شركت هاي ذیصلاح با داشتن حداقل رتبه 5 ابنیه دعوت بعمل مي آيد، وفق برنامه زمانبندي شده ذيل نسبت به اخذ اسناد مناقصه از طریق سامانه ستادWWW.SETADIRAN.IR  اقدام نمایند.

شماره فراخوان

عنوان پروژه

نام شهرستان

متراژ

مبلغ ضمانت نامه(ریال)

مبلغ برآوردی(ریال

2098000383000028

پروژه احداث 6 واحدي پزشکان متخصص بیمارستان کنگان

کنگان

674/4مترمربع

944/657/247

18/893/144/945

 

محل توزيع اسناد: سامانه ستاد   

مهلت دریافت اسناد مناقصه :‌ از تاريخ  98/6/11لغايت 98/6/13 تا ساعت 19:00

مهلت ارسال اسناد (قیمت پیشنهادی) : از تاريخ 98/6/14  لغايت 98/6/24  تا ساعت 11:00 

تاریخ بازگشایی : 98/6/24   ساعت 12:00

مكان تحويل اصل ضمانت نامه و یا فیش بانکی شرکت در مناقصه :  بوشهر خيابان معلم - روبروي مصلي نماز جمعه بوشهر - دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر  - مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی- واحد امور قراردادها

هزینه درج آگهی با برنده مناقصه می باشد.
لازم به ذكر است ، اين آگهي در سايت هاي ذيل نيز درج گرديده است 

سايت ملي مناقصات

سامانه ستاد

کلمات کلیدی:
مناقصه     احداث‌6‌واحدی‌پزشکان     بیمارستان‌امام‌خمینی(ره)‌     کنگان    

تاریخ بروز رسانی:   11 شهريور 1398

تعداد بازدید:   ۶

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >